Khuyến mãi 093 118 5479
26/07/2018

Bảo dưỡng định kỳ

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THỜI HẠN THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Lần 1 1 THÁNG VÀ 1000KM
Lần 2 1 THÁNG 1 NGÀY – 4 THÁNG HOẶC 1001KM – 4000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe
Lần 3 4 THÁNG 1 NGÀY – 8 THÁNG HOẶC 4001KM – 8000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe
Lần 4 8 THÁNG 1 NGÀY – 12 THÁNG HOẶC 8001KM – 12000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe
Lần 5 12 THÁNG 1 NGÀY – 18 THÁNG HOẶC 12001KM – 16000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe
Lần 6 18 THÁNG 1 NGÀY – 24 THÁNG HOẶC 16001KM – 20000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe